Podmínky užití

Nezbytnou podmínkou pro užívání jakýchkoliv služeb nabízených na serveru vyhonse.cz, je dodržování následujících podmínek užívání služeb serveru vyhonse.cz (dále také jen podmínky), což uživatel bere na vědomí a stisknutím tlačítka „Souhlasím s podmínkami“ se zavazuje se tyto podmínky dodržovat:

1. Podmínky užívání služeb na serveru vyhonse.cz se řídí právními předpisy České republiky. Uživatel se zavazuje užívat služby na serveru vyhonse.cz pouze takovým způsobem, aby nedocházelo k porušování nebo obcházení právních předpisů České republiky.

2. Provozovatel je oprávněn kdykoliv podmínky změnit, a to i bez předchozího výslovného informování uživatele, přičemž změny podmínek jsou účinné a závazné od okamžiku jejich zveřejnění. Uživatel se zavazuje pravidelně se seznamovat se zněním a případnými změnami těchto podmínek.

3. Uživatel bere na vědomí, že pouze některé ze služeb nabízených na serveru vyhonse.cz jsou poskytované bezplatně, ostatní služby je uživatel oprávněn užívat pouze po zaplacení stanoveného poplatku.

4. Uživatel bere na vědomí, že pouze některé ze služeb nabízených na serveru vyhonse.cz je možné užívat bez registrace, ostatní služby je uživatel oprávněn užívat pouze po platně provedené registraci.

5. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn kdykoliv, a to i bez udání důvodů, odmítnout nebo zrušit registraci (účet) uživatele, a to bez jakékoliv náhrady.

6. Služby nabízené na serveru vyhonse.cz zahrnují možnost zobrazovat a přehrávat audiovizuální materiály (data), které mohou obsahovat erotiku a explicitně sexuální prvky, které by ze strany některých osob mohly být vnímány jako pohoršující či urážlivé a které jsou určeny výhradně pro osoby starší 18 let. Uživatel se zavazuje nezpřístupnit tyto materiály nezletilým osobám.

7. Uživatel se zavazuje užívat služby nabízené na serveru vyhonse.cz pouze pro své soukromé účely. Uživatel nesmí tyto služby užívat zejména pro účely podnikání či jiné obchodní činnosti, ať již ve prospěch svůj nebo prospěch jiného subjektu.

8. Uživatel bere na vědomí, že pro účely poskytování služeb nabízených na serveru vyhonse.cz, mohou být využívány služby propojených serverů.

9. Kromě výslovně povolených případů, uživatel není oprávněn jakkoliv rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, upravovat nebo jakkoliv jinak zasahovat do materiálů, které jsou umístěny nebo zpřístupněny na serveru vyhonse.cz.

10. Uživatel se zavazuje při užívání služeb serveru vyhonse.cz respektovat ostatní uživatele.

11. V případech, kdy je uživatel oprávněn vkládat na server vyhonse.cz data, zavazuje se, že nebude vkládat žádná data, která by mohla představovat protiprávní jednání, zejména (nikoliv však pouze) neoprávněný zásah do práv třetích osob nebo porušení takových práv, především autorských či obdobných, případně práv na ochranu osobnosti, nekalou soutěž a jiné.

12. V případech, kdy je uživatel oprávněn vkládat na server vyhonse.cz data, bere uživatel na vědomí, že plně odpovídá za jejich obsah. Provozovatel neodpovídá za jakákoliv porušení práv, které může být způsobeno umístěním dat ze strany uživatele. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití či neoprávněné nakládání s údaji či daty, které uživatel dobrovolně poskytl a zveřejnil prostřednictvím serveru vyhonse.cz a ke kterému došlo ze strany třetích osob.

13. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn bez náhrady kdykoliv, a to bez uvedení důvodu, jakož i bez předchozího souhlasu či oznámení uživateli, odstranit jakákoliv data umístěná na server vyhonse.cz uživatelem.

14. Uživatel bere na vědomí, že ke každému nahranému videu nebo galerii musí přiřadit srozumitelný název, popis,kategorii a klíčová slova. Neučíní-li tak, uživatel souhlasí aby správce serveru informace doplňil.

15. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že umístěním jakýchkoliv dat a materiálů na server vyhonse.cz, které splňují znaky autorského díla, zároveň uživatel uděluje provozovateli bezplatnou, časově a územně neomezenou licenci ke všem způsobům užití takového díla.

16. Uživatel bere na vědomí, že server vyhonse.cz neslouží k zálohování jakýchkoliv dat a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu jakýkoliv dat umístěných zde uživatelem. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv důsledky (škody) způsobené případnou nefunkčností nebo nesprávným fungováním služeb serveru vyhonse.cz.

17. Provozovatel je oprávněn poskytování služeb serveru vyhonse.cz kdykoliv měnit, přerušit či ukončit.

18. Uživatel bere na vědomí, že veškeré údaje a materiály umisťuje a zveřejňuje na serveru vyhonse.cz zcela dobrovolně. Podmínky ochrany osobních údajů jsou upraveny v samostatném prohlášení.

19. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat uživateli služeb jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které daná služba nabízí, a o produktech třetích osob (obchodní sdělení). Uživatel souhlasí ve smyslu tohoto zákona s tím, že provozovatel je oprávněn připojovat na závěr odesílaných a/nebo přijímaných zpráv tzv. reklamní patičky, reklamní sdělení (odkaz ve formě URL doprovázené reklamními slogany). Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů služby provozovatelem služby a jeho partnerů pro rozvoj a provoz služby.

20. Uživatel bere na vědomí, že pokud porušením těchto podmínek nebo jiných povinností uživatelem vznikne provozovateli jakákoliv škoda, bude ji provozovatel po uživateli v plném rozsahu vymáhat. Uživatel si je zároveň vědom, že porušením těchto podmínek nebo jiných povinností s tím souvisejících, se uživatel může vystavit riziku nejen občanskoprávního řízení, ale i riziku trestněprávního stíhání.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetových stránek vyhonse.cz, zpracovává osobní údaje uživatelů uvedených stránek v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
K registraci k některým službám nabízeným provozovatelem na internetových stránkách vyhonse.cz mohou být uživatelé vyzváni k zadání osobních údajů, jako je např. údaj o jménu, příjmení, korespondenční adrese, e-mailové adrese, číslu telefonu, číslu bankovního účtu, pohlaví, věku, zájmech apod. Účel, k němuž budou takové údaje případně zpracovány, vyplývá z nebo je uveden na příslušné stránce, která umožňuje vložení takových údajů. Obecně platí, že uvedené údaje budou zpracovávány provozovatelem za účelem poskytování služeb a produktů nabízených na stránkách vyhonse.cz.
Provozovatel výslovně uvádí, že neshromažduje a nezpracovává žádné osobní údaje, které mu uživatelé sami dobrovolně neposkytnou. Vkládání veškerých osobních údajů v registraci nebo nastavení služeb vyhonse.cz, včetně vkládání audiovizuálních děl uživatelů je zcela dobrovolné.
Uživatel je oprávněn sám určit, které osobní údaje a v jakém rozsahu budou na stránkách vyhonse.cz zveřejněny. Tyto údaje a obsah slouží jako prostředek k veřejné prezentaci uživatele v rámci služeb provozovatele a budou použity pro potřeby funkcí portálu.
Uživatel, který poskytl provozovateli osobní údaje, a to včetně citlivých údajů, souhlasí s tím, aby provozovatel takovéto údaje zpracovával pro účely uvedené výše, nebo aby takové údaje nechal zpracovat jinou osobou. Uživatel tímto dává výslovný souhlas k uchovávání a zveřejňování takovýchto údajů v rámci služeb provozovatele za výše uvedených podmínek.
Všechny osobní údaje, které uživatel (tj. subjekt údajů) provozovateli poskytne, budou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona uchovávány a odpovídajícím způsobem chráněny proti zneužití po dobu neurčitou.
Provozovatel může shromažďovat a analyzovat informace, které se týkají používání stránek vyhonse.cz ze strany uživatelů. Tyto informace mohou být získány pomocí „cookie“, malých textových složek, umístěných serverem na hard-disk uživatele. Uživatel je oprávněn v rámci nastavení svého vyhledávače zvolit (ne)povolení „cookie“.
Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány aizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny pracovníkům provozovatele, zpracovatelům, s nimiž má provozovatel uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, případně další fyzické osobě oprávněné podle zákona o ochraně osobních údajů, osobám dle souhlasu subjektu údajů a osobám oprávněným na základě právních předpisů.
Požádá-li subjekt údajů vyhonse.cz o informaci o zpracování svých osobních údajů, je provozovatel v souladu se zákonem povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že provozovatel nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů, provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele nebo konkrétního zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Z tohoto důvodu je v zájmu uživatelů kontrolovat, zda toto prohlášení nedoznalo změn.